Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin


REGULAMIN

dokonywania zakupów w sklepie internetowym

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ferdex.pl prowadzonym przez Sprzedającego, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Ferdyniok FERDEX z siedzibą w Lędzinach, przy ul. Sobieskiego 22, NIP: 6461132760, REGON: 243124142. Ferdex.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.sklep.ferdex.pl (zwany dalej sklepem internetowym lub sklepem internetowym ferdex.pl).

Sklep internetowy ferdex.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się pytań związanych z ofertą lub zakupami w sklepie internetowym prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@ferdex.pl lub telefonicznie na numer 691 884 446

Do niezbędnych warunków złożenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym ferdex.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§1

Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe.

 2. Towar – produkt wraz z dowodem zakupu.

 3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupującym w sklepie internetowym ferdex.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.

 5. Towary zakupione w sklepie internetowym ferdex.pl wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej za dodatkową opłatą obejmującą koszty wysyłki wyłącznie do miejsc znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu internetowy ferdex.pl na koszt Nabywcy.

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.

 9. Cookies - to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Używamy plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

 

§2

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Scrip.

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w tutaj.

 3. Usługi świadczone na odległość na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym ferdex.pl.

 4. Kupujący w celu dokonania zakupów, zobowiązany jest wypełnić formularz podając imię nazwisko, nazwę firmy( jeżeli zakupów dokonuje przedsiębiorca), PESEL lub NIP, adres lub siedzibę numeru telefonu, adresu email.

 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczeń następujących treści:

 1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki określone dla Kupującego,

 2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

 3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 4. wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
   

§4

Złożenie zamówienia oraz jego anulowanie

 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrany Towar wymieniony i opisany na stronie sklepu internetowego ferdex.pl posiadający opcję „Dodaj do koszyka”. Jednocześnie należy podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe.

 2. Za pośrednictwem sklepu internetowego ferdex.pl. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Przedmioty o statusie dostępności „Na zamówienie” po konsultacji z pracownikiem sklepu internetowego ferdex.pl mogą zostać zamówione i sprowadzone jeżeli istnieje taka możliwość. Klient zostanie poinformowany o możliwości zamówienia takiego towaru telefonicznie lub poprzez wiadomość email.

 4. Sklep internetowy ferdex.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku zamówionego towaru. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia sklep internetowy ferdex.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego składając stosowne oświadczenie. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, sklep internetowy ferdex.pl w razie odstąpienia zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej kwoty.

 5. W celu potwierdzenia dostępności Towaru można skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu internetowego ferdex.pl. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres. Obsługa sklepu internetowego określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.

 6. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu internetowego ferdex.pl. pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym ferdex.pl.

 7. Automatyczne, mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.

 8. W przypadku Towaru „Na zamówienie” wymagającego sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep internetowy może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Kupującego przy zawarciu umowy sprzedaży.

 9. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

 10. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Kupujący ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Również w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi.

 11. Kupujący może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez przekazanie stosownej informacji telefonicznie lub poprzez email. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

 12. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Kupujący ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu internetowego ferdex.pl, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.

 13. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

 14. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.§5

Cena za Towar oraz koszty dostawy

 1. Ceny jednostkowe znajdują się na stronie internetowej ferdex.pl są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i sklepu internetowego ferdex.pl jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

 2. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka". 

 

§7

Formy Płatności

Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

 1. PRZELEW – Kupujący niezwłocznie wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości,

 2. ZA POBRANIEM – W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej, Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu ( wraz kosztami pobrania ) danego towaru i jego wartości,

 3. GOTÓWKA – Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie sklepu internetowego. W tym przypadku Kupujący płaci na miejscu w sklepie tylko kwotę będącą kosztem towarów bez kosztów transportu.§8

Dostawa i Transport

 1. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail.
  Termin odbioru należy ustalić w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą upływu wskazanego terminu zamówienie zostanie anulowane.

 2. W przypadku gdy Towar jest zarezerwowany w innym magazynie niż preferowane miejsce odbioru Sprzedający ustala indywidualny termin odbioru bądź dokonuje w porozumieniu z Kupującym zmiany sposobu dostarczenia towaru oraz dokonania płatności.

 3. W przypadku odbioru osobistego towaru Sprzedający jest obowiązany umożliwić Kupującemu zbadanie towaru pod kątem ewentualnego występowania widocznych wad fizycznych. Kupujący jest obowiązany dokonać takiego badania towaru w obecności Sprzedającego oraz zgłosić mu wszystkie wykryte wady.

 4. W przypadku płatności gotówką za pobraniem towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Koszty transportu za pobraniem widoczne są podczas składania zamówienia.

 5. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do siedziby sklepu internetowego ferdex.pl.

 

§9

Zwrot Towaru, gwarancja i postępowanie reklamacyjne

 1. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską lub wraz z  dowodem zakupu.

 2. W przypadku uszkodzenia Towaru, sklep internetowy może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować Sprzedającego drogą mailową, a następnie przesłać reklamowany towar na adres Tomasz Ferdyniok, FERDEX ul. Sobieskiego 22, 43-140 Lędziny (z dopiskiem „Sklep Internetowy”), wraz z pismem określającym charakter niezgodności z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.

 4. Jeżeli żądanie Kupującego uznane zostanie za zasadne, Sprzedający ponosi koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do Kupującego.

 5. Towar zwracany powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 6. Towar należy dostarczyć na adres: Tomasz Ferdyniok FERDEX 43-143 Lędziny ulica Sobieskiego 22, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

 7. Koszt przesyłki zwracanego Towaru do Sprzedawcy wskutek odstąpienia od umowy nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem.
  W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: sklep@ferdex.pl – w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

 8. Konsument może składać reklamacje Towaru.

 9. W wypadku gdy Konsument nie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jego obowiązkiem jest rozpakowanie Towaru (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 10. Zwrot Towaru w sytuacji określonej w ust. 9 odbywa się na koszt sklepu internetowego. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania Towaru sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności.

 11. Towary dostępne w sklepie internetowym ferdex.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 12. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową.

 1. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów lub opinii gwaranta.

 2. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego towaru lub towarów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji w, a w szczególności zarzucanych wad.


 

§10

Dane osobowe

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.ferdex.pl są przetwarzane przez Sprzedającego w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz sprawozdawczości finansowej, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).§11

Zdjęcia towarów

Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedający nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej w sklepie internetowym ferdex.pl zdjęcia prezentujące oferowane towary nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.


 

§12

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronie sklepu internetowego ferdex.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość stron internetowych sklepu ferdex.pl nie stanowi oferty handlowej w przepisów Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sprzedający informuje, że informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronach ferdex.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).


 


Przejdź do strony głównej
Zmiana języka
PolskiAngielski
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Hity sklepowe
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl